enkele projecten

Thumbnail Image 1

De Groene ruimte van Pottenberg - Maastricht

'Het groen' blijkt dé essentiële bouwsteen van deze parochiewijk, aangewezen door RCE als toonbeeld van ruimtelijke inrichting uit de wederopbouwtijd. Het groene karakter wordt geroemd, als deel van een Gesamtkunstwerk van stedenbouw, architectuur en landschap, maar is onderbelicht gebleven. Wat zijn precies de groene erfgoedkwaliteiten van Pottenberg en zijn deze inzetbaar bij het wijkbeheer en de voorgenomen herstructurering?

Aan de hand van de oorspronkelijke ontwerpen (van landschapsarchitect Jan Vallen) zijn de karakteristieken van de groene ruimte ontrafeld. De beplantingen blijken een heel doordacht ruimtelijk systeem te vormen dat 'werkt' vanaf de voordeur tot in het landschap buiten de stad. In 2016 werken we aan een vervolgonderzoek: implementatie van de opgedane kennis in de praktijk van het groenbeheer. Onderdeel van deze pilot: ontwikkelen van een methodiek die ook voor andere wijken bruikbaar is.

2014-2016; i.s.m. Joosje van Geest, architectuurhistoricus

Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed & Gemeente Maastricht

Thumbnail Image 1

Ontwikkelvisie Spuiboulevard e.o. - Dordrecht

De ontwikkelvisie beoogt een gebiedsgerichte herontwikkeling van de ’westelijke schil’ van Dordrecht, opgespannen tussen de historische binnenstad en het station. Een omvangrijke kantorenleegstand en een op autoverkeer gerichte situatie (verkeersdoorbraken, parkeergarages) veroorzaken een negatieve economische spiraal.

De visie vertrekt vanuit een herwaardering van de karakteristieken van de schil als 17e eeuws stadsweefsel. Herstel van dit weefsel in combinatie met herontwikkeling van een aantal kantorenlocaties biedt kansen voor hoogwaardiger stedelijke programma’s; met wonen, werken en voorzieningen op de juiste plaats. Daarmee kan de schil een geliefd stedelijk gebied worden, dat naadloos deel uitmaakt van de binnenstad. In mei 2016 is de Gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met de visie.

2015-2016; i.s.m. Rein Geurtsen Urban Design; K.A.S. ontwerp, strategie en ontwikkeling; Gideon Consult; Hans de Wind Consult

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht; Rijksvastgoedbedrijf; Looye Vastgoed; Van Pelt Projektontwikkeling; Dudok Projectontwikkeling

Thumbnail Image 1

Gebiedsverkenning

'Hof te Hedel'

Het voormalige Kasteel Hedel vormt een ondergewaardeerde plek in het hart van Hedel. Dat is vreemd: de identiteit van het dorp is bepaald door haar strategische ligging in de Bommelerwaard en een veelbewogen geschiedenis als kasteeldorp aan de Maas. De Gebiedsverkenning laat zien hoe sterk het gebied nog steeds is verknoopt met de dorpsvorm en hoe rijk de sporen van de geschiedenis zijn.

Aan de hand van ontwerponderzoek en programmatische scenariostudies is het potentieel van de sporen onderzocht. Wat zijn ankerpunten voor ontwikkeling? Hoe kan het kasteelgebied opnieuw deel gaan uitmaken van het dorp? Hoe kunnen ontwikkelingen van buiten af worden ingezet? De periode waarin kasteel en dorp tot bloei kwamen, na de 80-jarige oorlog, blijkt een prachtige referentie bij het opsporen van kansen voor herwaardering van het gebied. De sleutel ligt in het opnieuw vormgeven aan de drie-eenheid kasteelgebied-dorpshart-rivier.

2014-2015; i.s.m. Rein Geurtsen Urban Design en Brenda van Leeuwen Stadsontwerp

Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel

Thumbnail Image 1

Strategische visie

'De Elias Beeckman' Ede

De voormalige Elias Beeckmankazerne vormt, samen met andere kazernes, de zuidoostrand van de bebouwde kom van Ede. De Ontwerpvisie zet in op het gevraagde woon/werk/zorgprogramma, en focust op de schakelpositie van het gebied. De Beeckman biedt bij uitstek mogelijkheden om als stepping-stone te gaan functioneren in een reeks van bijzondere groengebieden, opgespannen tussen de historische kern van Ede en de bossen van de Veluwerand; tussen stad en natuur.

In de visie zijn zeven ruimtelijke ambities verbeeld:

• herstel en maak nieuwe verbindingen • maak het gebied beter zichtbaar en toegankelijk • benut het reliëf • versterk het contrast tussen militair erfgoed-territorium en het landschap van bos en hei • maak de monumentale lanenstelsel beter zichtbaar • minimaliseer verhardingen • beperk de aanwezigheid van de auto.

2013; i.s.m. Rein Geurtsen Urban Design, Valerie Koppelle, Michelle Slebos en Sander de Knegt (visuals)

Opdrachtgever: Loostad B.V.

Thumbnail Image 1

Bestuurlijk Knooppunt Zwijndrecht

Van stedebouwkundige visie tot en met definitief ontwerp pleininrichting.

Uit historisch-morfologisch onderzoek bleek dat het oude Raadhuis een cruciale schakel vormde in een bijzonder totaalkunstwerk. Het monumentale Raadhuis vormt het slotakkoord van een parksingel die centrum, nieuwe woonwijken en buitengebied verbindt. Tegelijkertijd legde het plein de koppeling met het bestaande tuindersdorp. Het ensemble bleek de ruggengraat van het Uitbreidingsplan uit 1937, van de hand van Pieter Verhagen. Een geraffineerd stelsel van zichtlijnen verankerde het bestuurlijke hart aan de wijde omgeving. De oorspronkelijke pleininrichting, van tuinarchitect Dominicus, sloot hier naadloos op aan.

Op alle fronten (nieuwbouw stadskantoor, woningbouw, parkeren, herinrichting maaiveld, restauratie Raadhuis) is eerherstel voor dit erfgoed de belangrijkste leidraad geweest.

Rein Geurtsen & partners (2000-2008); ontwerp buitenruimte i.s.m. Aviva Joosting en LUXLAB

Opdrachtgever: Gemeente Zwijndrecht

Thumbnail Image 1

Woonwijk Merwehoofd Papendrecht

Waar voorheen de loodsen van Fokker het beeld bepaalden ligt nu het Merwehoofd; met magistraal uitzicht over het Drierivierenpunt, het hart van de Drechtoevers. Het ontwerp verenigt de drie schaalniveaus van de opgave. Allereerst een waterfront dat zich kan meten met maat en schaal van het rivierlandschap. Tegelijkertijd: een publieke dijkpromenade voor Papendrecht. En op locatieniveau: een woonmilieu dat aansluit op de fijne korrel van het dijkdorp.

Het Merwehoofd biedt een gedifferentieerd woonmilieu met een sterke samenhang tussen het wonen en de openbare ruimte. Zoals de palazzo’s aan de rivier: grondgebonden woningen met appartementen erboven. Zoveel mogelijk voordeuren en privéstoepen aan de promenade. Centraal ligt een vijver die het hemelwater verzamelt. Een stelsel van watertrappen koppelt dit systeem aan de op polderniveau gelegen Gantel.

Rein Geurtsen & partners (2000-2011); ontwerp buitenruimte i.s.m. Aviva Joosting, Ginette Blom en LUXLAB;

Opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling

logo